A Million Little Things Wiki
Advertisement

Kai is a character on A Million Little Things.

Biography[]

Early life[]

Season 4[]

Trivia[]

  • Kai's username on social medias is "TheLifeOfKai19".

Appearances[]

Advertisement